logo

prof. dr. sc. Milan Nosić


Bibliografija pdf

Bilješka o uredniku

M. Nosić je do sada recenzirao i lektorirao brojne tekstove (knjige i članke), a ovdje ističemo njegovu recenziju knjige Gramatika u osnovnoj školi autora Stjepka Težaka. Obnovio je 1993. god. rad Hrvatskoga filološkoga društva u Rijeci. U okviru HFDR-a svake godine, od 1995. naovamo, organizira u Rijeci ili Opatiji međunarodni slavistički skup (znanstveni skup o jeziku, književnosti, kulturi. slavenskih naroda) na kojem sudjeluju filolozi uglavnom iz slavenskih zemalja, u prosjeku uvijek više od 100 referenata. U okviru HFDR-a objavio je 45 knjiga i pokrenuo 1995. god. časopis Riječ (časopis za slavensku filologiju) kojemu je neprekidno glavni i odgovorni urednik. Časopis Riječ ima međunarodno uredništvo (Rijeka, Mostar, Skopje, Ljubljana, Prag, Bratislava, Kraków, Gdańsk, Kijev i Moskva), tekstovi se objavljuju na svim slavenskim jezicima, godišnje izlaze četiri sveska po 280 stranica, do sada je objavljeno 15 godišta časopisa Riječ koji ima međunarodnu reputaciju i brojne suradnike. M. Nosić je bio voditelj triju znanstvenih projekata: Goranska prezimena, Jozip Završnik i Hrvatska ekonimija te suradnik na dvama projektima: Rječnik imena hrvatskih naselja (voditelj: dr. sc. Stjepan Babić) i Naglasak u hrvatskom književnom jeziku (voditelj: dr. sc. Stjepan Vukušić). Održao je brojna javna predavanja u inozemstvu (Kraków 8. i 16. 10. 1989., Podgorica 23. 9. 1990., Mostar 18. 6. 1998., Ljubljana 11. 10. 1998., Ljubljana 7. 1. 2002., Mostar 4. 4. 2002., Bled 4. 10. 2003.) i u Hrvatskoj (Osijek 6. 2. 2001., Požega 7. 2. 2001., Rijeka i Opatija - međunarodni skup slavista, 15 predavanja od 1995. do 2009.) Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u tuzemstvu i inozemstvu. Pisao je i objavljivao ocjene i prikaze radova drugih autora. Nadalje, izdavač je, urednik, lektor i korektor stotinjak knjiga. Da je njegov rad zapažen, vidi se i po tom što su ga drugi autori pozitivno prikazivali u novinama i časopisima (27 prikaza).

M. Nosić je u radnom odnosu od 1. rujna 1971. god. Osam godina je radio u srednjim školama (Daruvar, Rijeka), a od 1. studenoga 1979. god. zaposlen je na Filozofskom (prije Pedagoškom) fakultetu u Rijeci. Na Pedagoškom (kasnije Filozofskom) fakultetu u Rijeci dugo godina je studentima kroatistike predavao kompletan kolegij Hrvatski standardni jezik (fonetika, fonologija, morfologija, tvorba riječi, sintaksa, leksikologija i semantika) i izborne kolegije: Kulturu govorenja, čitanja i pisanja, Češki jezik, Onomastiku, Slavensku poredbenu gramatiku, Sociolingvistiku, Arealnu lingvistiku i Ortoepiju. Do sada je brojnim studentima bio mentor pri izradi diplomskih radnja (teme iz semantike, leksikografije, frazeologije, prozodije, kontaktologije, onomastike i dr.). Bio je prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu u Rijeci od 1. listopada 1996. do 30. rujna 2000. godine.

(Preuzeto iz izviješća za izbor M. N. u zvanje znanstvenoga savjetnika i redovitoga profesora.)